گزارشات تحلیلی و عملکرد

اخبار

آمار دام و طیور و تولید محصولات دامی استان مازندران در سال 1396
اطلاعات سطح، تولید و عملکرد محصولات باغی سال 1396
برآورد سطح ، تولید و عملکرد در هکتا ر محصولات زراعی استان مازندران در سال 96-1395
اطلاعات سطح، تولید و عملکرد محصولات باغبانی سال 1395 در استان مازندران
جدول تجزیه وتحلیل وآسیب شناسی شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد جهادکشاورزی مازندران در سال 1395
آمارنامه باغی سال 95
آمارنامه زراعی سال 95
تولیدات دامی و شیلاتی سال 95
محصولات عمده زراعی استان مازندران 95-94
ریز محصولات زراعی استان مازندران در سال 95-94