مناقصه و مزایده ها

اخبار

جذب 302 درصدی خط اعتباری 6 مکانیزاسیون بخش کشاورزی در سیمرغ
توزیع 54700 لیتر سوخت بخش کشاورزی  در سیمرغ .