همایشها و نمایشگاه ها

اخبار

اولین همایش بین اللملی فناوری
دومین کنگره ملی کشاورزی سالم ، تغذیه سالم ، جامعه سالم
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور
همایش بین المللی توسعه گردشگری پایدار مبتنی بر ظرفیت های فرهنگی اقوام