همایشها و نمایشگاه ها

اخبار

هشتمین دوره کنفرانس آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
ششمین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران
سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دامی
دومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی
کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
دومین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران
هفتمین همایش ملی مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی
نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام