همایشها و نمایشگاه ها

اخبار

نمایشگاه تخصصی
برپایی چهاردهمین نمایشگاه تخصصی
سومین همایش ملی دام طیور شمال کشور
نمایشگاه تخصصی
همایش بین المللی توسعه گردشگری پایدار مبتنی بر ظرفیت های فرهنگی اقوام
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور
دومین کنگره ملی کشاورزی سالم ، تغذیه سالم ، جامعه سالم
اولین همایش بین اللملی فناوری