آرشیو اخبار

اخبار

برگزاری جلسه کمیسیون ماده 2 دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی
تقدیر و تشکر از بانوان همکار
برگزاری جلسه رفع تداخلات در تاریخ 1398.11.30
جلسه هیأت نظارت ماده 33 در تاریخ
کلاس آموزشی قوانین حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی
کلاس آموزشی قوانین حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی
تغییر کاربری اراضی کشاورزی در اراضی کشاورزی
جلسه شورای هیات هفت نفره زمین در مدیریت امور اراضی برگزار گردید.
برگزاری جلسات کمیسیون طرح های کشاورزی و هیات نظارت ماده 33
برگزاری جلسه شورای هیات هفت نفره زمین
برگزاری کارگاه آموزشی منطقه ای (بخش مرکزی استان) برگزار گردید
.
.
جلسه شورای  هیات نظارت ماده 33 بررسی طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی مازندران برگزار گردید.