آرشیو اخبار

اخبار

پویایی نظام اداری در گرو نظم و انظباط و رعایت حقوق  شهروندی
برداشت 55 درصدی محصول از مزارع پرورش رتون و نشاء مجدددرشهرستان آمل
تولید 570 تن عسل حاصل تلاش پرورش دهندگان زنبور عسل شهرستان آمل
                  اشتغال مولد وپایدار بااحداث باغ در اراضی شیبدار کم بازده
استمرار تولید پایدار وامنیت غذایی کشور با حفظ وصیانت از بستر تولید
جذب 145 در صدي اعتبارات مكانيزاسيون در شش ماهه نخست سال 96
آموزش 650 نفر روز فراگیر بخش کشاورزی در مهر ماه 96
آموزش 650 نفر روز فراگیر بخش کشاورزی در مهر ماه 96
آموزش 650 نفر روز فراگیر بخش کشاورزی در مهر ماه 96
66 نفراز بهره برداران آملی (كلزاكاران) برای كشت و توسعه كلزا انعقاد قرارداد بسته اند.
شناسايی 154 مورد تغيير كاربری اراضی زراعی و باغی در شهرستان آمل
384 نفر در سامانه رصد اشتغال كشاورزی آمل ثبت اشتغال گرديدند
75 هکتار انعقاد قرارداد کلزا با 36 نفر از کلزا کاران در شهرستان آمل
گزارش عملکرد شهریور ماه اداره تولیدات گیاهی و پایان برداشت برنج اول درسطح 37298 هکتار
آموزش بیش از 700 نفر فراگیران و بهره برداران بخش کشاورزی در آمل