آرشیو اخبار

اخبار

وجود 5هزار و 572 عدد کلنی زنبور عسل در میاندورد
جذب 66 میلیارد ریالی اعتبارات مکانیزاسیون بخش کشاورزی در میاندورود.
کاشت مکانیزه آفتابگردان در میاندورود
کاشت مکانیزه سویا در بخش گهرباران میاندورود
آغاز کاشت هندوانه در میاندورود