ظهور و توسعه بیماری اسکلروتینیا (پوسیدگی سفید ساقه) در زراعت کلزا

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی گلوگاه، غلامرضا قنبری گفت با توجه به مساعد بودن شرایط آب و هوایی شرایط جهت ظهور و توسعه بیماری اسکلروتینیا (پوسیدگی سفید ساقه) در زراعت کلزا بسیار فراهم می باشد

وی افزود: در حال حاضر از یکهزار و 750 هکتار سطح زیر کشت کلزا در گلوگاه ، قریب به هشتاد درصد آن در فاز گلدهی هستند و جهت جلوگیری از خسارت بیماریهای قارچی ( فوما و اسکلروتینیا ) ، کشاورزان کلزا کار با مراجعه و مشاوره با کارشناسان حفظ نباتات و مراکز جهاد کشاورزی ، نسبت به مبارزه شیمیایی با قارچ کشهای مناسب و توصیه شده اقدام نمایند

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه همچنین : شخم عمیق ، رعایت تناوب کشت ، کاشت بذور سالم و گواهی شده عاری از عامل بیماری ، رعایت اصول فنی کاشت و تراکم مناسب بوته ها درمزرعه و مصرف متعادل کودهای ازته و پتاسه ، ریز مغذی را از روش های پیشگیری و کنترل بیماری دانست

چاپ محتويات