جزئیات خبر
16شهریور 1395

09:29 - ساخت و سازهای غیر مجاز

تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی

  • تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی
  • تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی
  • تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی
  • تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی
  • تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی
  • تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی
  • تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی
  • تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی
  • تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی
  • تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید