جزئیات خبر
22دی 1395

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه

بیش از سه میلیون لیتر سوخت کشاورزی از ابتدای سالجاری تاکنون دربین کشاورزان گلوگاهی توزیع شد

دیدگاه خود را بیان کن