جزئیات خبر
22دی 1395

12:38 - مدیر جهاد کشاورزی ساری:

بازرسین وزارت جهاد کشاورزی از وضعیت خروج پرتقال از چرخه توزیع و خرید تضمینی در ساری بازدید کردند.

 • بازرسین وزارت جهاد کشاورزی از وضعیت خروج پرتقال از چرخه توزیع و خرید تضمینی در ساری بازدید کردند.
 • بازرسین وزارت جهاد کشاورزی از وضعیت خروج پرتقال از چرخه توزیع و خرید تضمینی در ساری بازدید کردند.
 • بازرسین وزارت جهاد کشاورزی از وضعیت خروج پرتقال از چرخه توزیع و خرید تضمینی در ساری بازدید کردند.
 • بازرسین وزارت جهاد کشاورزی از وضعیت خروج پرتقال از چرخه توزیع و خرید تضمینی در ساری بازدید کردند.
 • بازرسین وزارت جهاد کشاورزی از وضعیت خروج پرتقال از چرخه توزیع و خرید تضمینی در ساری بازدید کردند.
 • بازرسین وزارت جهاد کشاورزی از وضعیت خروج پرتقال از چرخه توزیع و خرید تضمینی در ساری بازدید کردند.
 • بازرسین وزارت جهاد کشاورزی از وضعیت خروج پرتقال از چرخه توزیع و خرید تضمینی در ساری بازدید کردند.
 • بازرسین وزارت جهاد کشاورزی از وضعیت خروج پرتقال از چرخه توزیع و خرید تضمینی در ساری بازدید کردند.
 • بازرسین وزارت جهاد کشاورزی از وضعیت خروج پرتقال از چرخه توزیع و خرید تضمینی در ساری بازدید کردند.
 • بازرسین وزارت جهاد کشاورزی از وضعیت خروج پرتقال از چرخه توزیع و خرید تضمینی در ساری بازدید کردند.
 • بازرسین وزارت جهاد کشاورزی از وضعیت خروج پرتقال از چرخه توزیع و خرید تضمینی در ساری بازدید کردند.
 • بازرسین وزارت جهاد کشاورزی از وضعیت خروج پرتقال از چرخه توزیع و خرید تضمینی در ساری بازدید کردند.

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید