جزئیات خبر
11آذر 1396

08:28 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد

تخریب 20 قطعه غیر مجاز در زمینی به مساحت 11000 متر در عباس آباد

 • تخریب 20 قطعه غیر مجاز در زمینی به مساحت 11000 متر در عباس آباد
 • تخریب 20 قطعه غیر مجاز در زمینی به مساحت 11000 متر در عباس آباد
 • تخریب 20 قطعه غیر مجاز در زمینی به مساحت 11000 متر در عباس آباد
 • تخریب 20 قطعه غیر مجاز در زمینی به مساحت 11000 متر در عباس آباد
 • تخریب 20 قطعه غیر مجاز در زمینی به مساحت 11000 متر در عباس آباد
 • تخریب 20 قطعه غیر مجاز در زمینی به مساحت 11000 متر در عباس آباد
 • تخریب 20 قطعه غیر مجاز در زمینی به مساحت 11000 متر در عباس آباد
 • تخریب 20 قطعه غیر مجاز در زمینی به مساحت 11000 متر در عباس آباد
 • تخریب 20 قطعه غیر مجاز در زمینی به مساحت 11000 متر در عباس آباد
 • تخریب 20 قطعه غیر مجاز در زمینی به مساحت 11000 متر در عباس آباد
 • تخریب 20 قطعه غیر مجاز در زمینی به مساحت 11000 متر در عباس آباد
 • تخریب 20 قطعه غیر مجاز در زمینی به مساحت 11000 متر در عباس آباد
 • تخریب 20 قطعه غیر مجاز در زمینی به مساحت 11000 متر در عباس آباد
 • تخریب 20 قطعه غیر مجاز در زمینی به مساحت 11000 متر در عباس آباد
 • تخریب 20 قطعه غیر مجاز در زمینی به مساحت 11000 متر در عباس آباد
 • تخریب 20 قطعه غیر مجاز در زمینی به مساحت 11000 متر در عباس آباد
 • تخریب 20 قطعه غیر مجاز در زمینی به مساحت 11000 متر در عباس آباد
 • تخریب 20 قطعه غیر مجاز در زمینی به مساحت 11000 متر در عباس آباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید