جزئیات خبر
2دی 1396

08:10 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد

قلع و قمع یک مورد دیوارکشی غیر مجاز در اراضی زراعی عباس آباد

 • قلع و قمع یک مورد دیوارکشی غیر مجاز در اراضی زراعی عباس آباد
 • قلع و قمع یک مورد دیوارکشی غیر مجاز در اراضی زراعی عباس آباد
 • قلع و قمع یک مورد دیوارکشی غیر مجاز در اراضی زراعی عباس آباد
 • قلع و قمع یک مورد دیوارکشی غیر مجاز در اراضی زراعی عباس آباد
 • قلع و قمع یک مورد دیوارکشی غیر مجاز در اراضی زراعی عباس آباد
 • قلع و قمع یک مورد دیوارکشی غیر مجاز در اراضی زراعی عباس آباد
 • قلع و قمع یک مورد دیوارکشی غیر مجاز در اراضی زراعی عباس آباد
 • قلع و قمع یک مورد دیوارکشی غیر مجاز در اراضی زراعی عباس آباد
 • قلع و قمع یک مورد دیوارکشی غیر مجاز در اراضی زراعی عباس آباد
 • قلع و قمع یک مورد دیوارکشی غیر مجاز در اراضی زراعی عباس آباد
 • قلع و قمع یک مورد دیوارکشی غیر مجاز در اراضی زراعی عباس آباد
 • قلع و قمع یک مورد دیوارکشی غیر مجاز در اراضی زراعی عباس آباد
 • قلع و قمع یک مورد دیوارکشی غیر مجاز در اراضی زراعی عباس آباد
 • قلع و قمع یک مورد دیوارکشی غیر مجاز در اراضی زراعی عباس آباد
 • قلع و قمع یک مورد دیوارکشی غیر مجاز در اراضی زراعی عباس آباد
 • قلع و قمع یک مورد دیوارکشی غیر مجاز در اراضی زراعی عباس آباد
 • قلع و قمع یک مورد دیوارکشی غیر مجاز در اراضی زراعی عباس آباد
 • قلع و قمع یک مورد دیوارکشی غیر مجاز در اراضی زراعی عباس آباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید