جزئیات خبر
2دی 1396

08:36 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد

آغاز برداشت مرکبات با افزایش 13 درصدی تولید مرکبات در عباس آباد

 • آغاز برداشت مرکبات با افزایش 13 درصدی تولید مرکبات در عباس آباد
 • آغاز برداشت مرکبات با افزایش 13 درصدی تولید مرکبات در عباس آباد
 • آغاز برداشت مرکبات با افزایش 13 درصدی تولید مرکبات در عباس آباد
 • آغاز برداشت مرکبات با افزایش 13 درصدی تولید مرکبات در عباس آباد
 • آغاز برداشت مرکبات با افزایش 13 درصدی تولید مرکبات در عباس آباد
 • آغاز برداشت مرکبات با افزایش 13 درصدی تولید مرکبات در عباس آباد
 • آغاز برداشت مرکبات با افزایش 13 درصدی تولید مرکبات در عباس آباد
 • آغاز برداشت مرکبات با افزایش 13 درصدی تولید مرکبات در عباس آباد
 • آغاز برداشت مرکبات با افزایش 13 درصدی تولید مرکبات در عباس آباد
 • آغاز برداشت مرکبات با افزایش 13 درصدی تولید مرکبات در عباس آباد
 • آغاز برداشت مرکبات با افزایش 13 درصدی تولید مرکبات در عباس آباد
 • آغاز برداشت مرکبات با افزایش 13 درصدی تولید مرکبات در عباس آباد
 • آغاز برداشت مرکبات با افزایش 13 درصدی تولید مرکبات در عباس آباد
 • آغاز برداشت مرکبات با افزایش 13 درصدی تولید مرکبات در عباس آباد
 • آغاز برداشت مرکبات با افزایش 13 درصدی تولید مرکبات در عباس آباد
 • آغاز برداشت مرکبات با افزایش 13 درصدی تولید مرکبات در عباس آباد
 • آغاز برداشت مرکبات با افزایش 13 درصدی تولید مرکبات در عباس آباد
 • آغاز برداشت مرکبات با افزایش 13 درصدی تولید مرکبات در عباس آباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید