جزئیات خبر
18اردیبهشت 1397

11:51 - رییس روابط عمومی سازمان جهاد كشاورزي مازندران خبر داد:

بازدید سفیر ازبکستان از بخش های کشاورزی مازندران

 • بازدید سفیر ازبکستان از بخش های کشاورزی مازندران
 • بازدید سفیر ازبکستان از بخش های کشاورزی مازندران
 • بازدید سفیر ازبکستان از بخش های کشاورزی مازندران
 • بازدید سفیر ازبکستان از بخش های کشاورزی مازندران
 • بازدید سفیر ازبکستان از بخش های کشاورزی مازندران
 • بازدید سفیر ازبکستان از بخش های کشاورزی مازندران
 • بازدید سفیر ازبکستان از بخش های کشاورزی مازندران
 • بازدید سفیر ازبکستان از بخش های کشاورزی مازندران
 • بازدید سفیر ازبکستان از بخش های کشاورزی مازندران
 • بازدید سفیر ازبکستان از بخش های کشاورزی مازندران
 • بازدید سفیر ازبکستان از بخش های کشاورزی مازندران
 • بازدید سفیر ازبکستان از بخش های کشاورزی مازندران
 • بازدید سفیر ازبکستان از بخش های کشاورزی مازندران
 • بازدید سفیر ازبکستان از بخش های کشاورزی مازندران
 • بازدید سفیر ازبکستان از بخش های کشاورزی مازندران
 • بازدید سفیر ازبکستان از بخش های کشاورزی مازندران
 • بازدید سفیر ازبکستان از بخش های کشاورزی مازندران
 • بازدید سفیر ازبکستان از بخش های کشاورزی مازندران
 • بازدید سفیر ازبکستان از بخش های کشاورزی مازندران
 • بازدید سفیر ازبکستان از بخش های کشاورزی مازندران
 • بازدید سفیر ازبکستان از بخش های کشاورزی مازندران
 • بازدید سفیر ازبکستان از بخش های کشاورزی مازندران
 • بازدید سفیر ازبکستان از بخش های کشاورزی مازندران
 • بازدید سفیر ازبکستان از بخش های کشاورزی مازندران
 • بازدید سفیر ازبکستان از بخش های کشاورزی مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید