جزئیات خبر
3خرداد 1397

11:34 - رییس اداره روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی مازندران

برگزاری دومين جلسه شوراي هماهنگي و كشاورزي استان مازندران روز چهارشنبه مورخ 97/3/2 در سالن جلسات سازمان جهادكشاورزي مازندران

 • برگزاری دومين جلسه شوراي هماهنگي و كشاورزي استان مازندران روز چهارشنبه مورخ 97/3/2 در سالن جلسات سازمان جهادكشاورزي مازندران
 • برگزاری دومين جلسه شوراي هماهنگي و كشاورزي استان مازندران روز چهارشنبه مورخ 97/3/2 در سالن جلسات سازمان جهادكشاورزي مازندران
 • برگزاری دومين جلسه شوراي هماهنگي و كشاورزي استان مازندران روز چهارشنبه مورخ 97/3/2 در سالن جلسات سازمان جهادكشاورزي مازندران
 • برگزاری دومين جلسه شوراي هماهنگي و كشاورزي استان مازندران روز چهارشنبه مورخ 97/3/2 در سالن جلسات سازمان جهادكشاورزي مازندران
 • برگزاری دومين جلسه شوراي هماهنگي و كشاورزي استان مازندران روز چهارشنبه مورخ 97/3/2 در سالن جلسات سازمان جهادكشاورزي مازندران
 • برگزاری دومين جلسه شوراي هماهنگي و كشاورزي استان مازندران روز چهارشنبه مورخ 97/3/2 در سالن جلسات سازمان جهادكشاورزي مازندران
 • برگزاری دومين جلسه شوراي هماهنگي و كشاورزي استان مازندران روز چهارشنبه مورخ 97/3/2 در سالن جلسات سازمان جهادكشاورزي مازندران
 • برگزاری دومين جلسه شوراي هماهنگي و كشاورزي استان مازندران روز چهارشنبه مورخ 97/3/2 در سالن جلسات سازمان جهادكشاورزي مازندران
 • برگزاری دومين جلسه شوراي هماهنگي و كشاورزي استان مازندران روز چهارشنبه مورخ 97/3/2 در سالن جلسات سازمان جهادكشاورزي مازندران
 • برگزاری دومين جلسه شوراي هماهنگي و كشاورزي استان مازندران روز چهارشنبه مورخ 97/3/2 در سالن جلسات سازمان جهادكشاورزي مازندران
 • برگزاری دومين جلسه شوراي هماهنگي و كشاورزي استان مازندران روز چهارشنبه مورخ 97/3/2 در سالن جلسات سازمان جهادكشاورزي مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید