جزئیات خبر
10خرداد 1397

13:45 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

برگزاری پنجمین جلسه هماهنگی جهت نخستین همایش مدیریت راهبرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی در استانداری مازندران

 • برگزاری پنجمین جلسه هماهنگی جهت نخستین همایش مدیریت راهبرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی در استانداری مازندران
 • برگزاری پنجمین جلسه هماهنگی جهت نخستین همایش مدیریت راهبرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی در استانداری مازندران
 • برگزاری پنجمین جلسه هماهنگی جهت نخستین همایش مدیریت راهبرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی در استانداری مازندران
 • برگزاری پنجمین جلسه هماهنگی جهت نخستین همایش مدیریت راهبرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی در استانداری مازندران
 • برگزاری پنجمین جلسه هماهنگی جهت نخستین همایش مدیریت راهبرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی در استانداری مازندران
 • برگزاری پنجمین جلسه هماهنگی جهت نخستین همایش مدیریت راهبرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی در استانداری مازندران
 • برگزاری پنجمین جلسه هماهنگی جهت نخستین همایش مدیریت راهبرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی در استانداری مازندران
 • برگزاری پنجمین جلسه هماهنگی جهت نخستین همایش مدیریت راهبرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی در استانداری مازندران
 • برگزاری پنجمین جلسه هماهنگی جهت نخستین همایش مدیریت راهبرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی در استانداری مازندران
 • برگزاری پنجمین جلسه هماهنگی جهت نخستین همایش مدیریت راهبرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی در استانداری مازندران
 • برگزاری پنجمین جلسه هماهنگی جهت نخستین همایش مدیریت راهبرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی در استانداری مازندران
 • برگزاری پنجمین جلسه هماهنگی جهت نخستین همایش مدیریت راهبرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی در استانداری مازندران
 • برگزاری پنجمین جلسه هماهنگی جهت نخستین همایش مدیریت راهبرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی در استانداری مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید