جزئیات خبر
11شهریور 1397

11:02 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

برگزاری جلسه شورای کشاورزی در سازمان جهادکشاورزی مازندران

 • برگزاری جلسه شورای کشاورزی در سازمان جهادکشاورزی مازندران
 • برگزاری جلسه شورای کشاورزی در سازمان جهادکشاورزی مازندران
 • برگزاری جلسه شورای کشاورزی در سازمان جهادکشاورزی مازندران
 • برگزاری جلسه شورای کشاورزی در سازمان جهادکشاورزی مازندران
 • برگزاری جلسه شورای کشاورزی در سازمان جهادکشاورزی مازندران
 • برگزاری جلسه شورای کشاورزی در سازمان جهادکشاورزی مازندران
 • برگزاری جلسه شورای کشاورزی در سازمان جهادکشاورزی مازندران
 • برگزاری جلسه شورای کشاورزی در سازمان جهادکشاورزی مازندران
 • برگزاری جلسه شورای کشاورزی در سازمان جهادکشاورزی مازندران
 • برگزاری جلسه شورای کشاورزی در سازمان جهادکشاورزی مازندران
 • برگزاری جلسه شورای کشاورزی در سازمان جهادکشاورزی مازندران
 • برگزاری جلسه شورای کشاورزی در سازمان جهادکشاورزی مازندران
 • برگزاری جلسه شورای کشاورزی در سازمان جهادکشاورزی مازندران
 • برگزاری جلسه شورای کشاورزی در سازمان جهادکشاورزی مازندران
 • برگزاری جلسه شورای کشاورزی در سازمان جهادکشاورزی مازندران
 • برگزاری جلسه شورای کشاورزی در سازمان جهادکشاورزی مازندران
 • برگزاری جلسه شورای کشاورزی در سازمان جهادکشاورزی مازندران
 • برگزاری جلسه شورای کشاورزی در سازمان جهادکشاورزی مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید