جزئیات خبر
18شهریور 1397

12:40 - مشاور رییس و رییس اداره روابط عمومی جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت افزایی کارشناسان مروج پهنه سازمان جهاد کشاورزی مازندران

 • برگزاری کارگاه آموزشی مهارت افزایی کارشناسان مروج پهنه سازمان جهاد کشاورزی مازندران
 • برگزاری کارگاه آموزشی مهارت افزایی کارشناسان مروج پهنه سازمان جهاد کشاورزی مازندران
 • برگزاری کارگاه آموزشی مهارت افزایی کارشناسان مروج پهنه سازمان جهاد کشاورزی مازندران
 • برگزاری کارگاه آموزشی مهارت افزایی کارشناسان مروج پهنه سازمان جهاد کشاورزی مازندران
 • برگزاری کارگاه آموزشی مهارت افزایی کارشناسان مروج پهنه سازمان جهاد کشاورزی مازندران
 • برگزاری کارگاه آموزشی مهارت افزایی کارشناسان مروج پهنه سازمان جهاد کشاورزی مازندران
 • برگزاری کارگاه آموزشی مهارت افزایی کارشناسان مروج پهنه سازمان جهاد کشاورزی مازندران
 • برگزاری کارگاه آموزشی مهارت افزایی کارشناسان مروج پهنه سازمان جهاد کشاورزی مازندران
 • برگزاری کارگاه آموزشی مهارت افزایی کارشناسان مروج پهنه سازمان جهاد کشاورزی مازندران
 • برگزاری کارگاه آموزشی مهارت افزایی کارشناسان مروج پهنه سازمان جهاد کشاورزی مازندران
 • برگزاری کارگاه آموزشی مهارت افزایی کارشناسان مروج پهنه سازمان جهاد کشاورزی مازندران
 • برگزاری کارگاه آموزشی مهارت افزایی کارشناسان مروج پهنه سازمان جهاد کشاورزی مازندران
 • برگزاری کارگاه آموزشی مهارت افزایی کارشناسان مروج پهنه سازمان جهاد کشاورزی مازندران
 • برگزاری کارگاه آموزشی مهارت افزایی کارشناسان مروج پهنه سازمان جهاد کشاورزی مازندران
 • برگزاری کارگاه آموزشی مهارت افزایی کارشناسان مروج پهنه سازمان جهاد کشاورزی مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید