جزئیات خبر
19شهریور 1397

08:41 - به منظور برنامه ریزی و هماهنگی در خدمت رسانی بهتر به کشاورزان؛

دومین جلسه مسؤولین طرح و برنامه ستاد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها برگزار شد

 • دومین جلسه مسؤولین طرح و برنامه ستاد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها برگزار شد
 • دومین جلسه مسؤولین طرح و برنامه ستاد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها برگزار شد
 • دومین جلسه مسؤولین طرح و برنامه ستاد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها برگزار شد
 • دومین جلسه مسؤولین طرح و برنامه ستاد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها برگزار شد
 • دومین جلسه مسؤولین طرح و برنامه ستاد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها برگزار شد
 • دومین جلسه مسؤولین طرح و برنامه ستاد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها برگزار شد
 • دومین جلسه مسؤولین طرح و برنامه ستاد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها برگزار شد
 • دومین جلسه مسؤولین طرح و برنامه ستاد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها برگزار شد
 • دومین جلسه مسؤولین طرح و برنامه ستاد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها برگزار شد
 • دومین جلسه مسؤولین طرح و برنامه ستاد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها برگزار شد
 • دومین جلسه مسؤولین طرح و برنامه ستاد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها برگزار شد
 • دومین جلسه مسؤولین طرح و برنامه ستاد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها برگزار شد
 • دومین جلسه مسؤولین طرح و برنامه ستاد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها برگزار شد
 • دومین جلسه مسؤولین طرح و برنامه ستاد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها برگزار شد
 • دومین جلسه مسؤولین طرح و برنامه ستاد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها برگزار شد
 • دومین جلسه مسؤولین طرح و برنامه ستاد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها برگزار شد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید