جزئیات خبر
25مهر 1397

16:40 - با حضور رایزن کشاورزی سفارت هلند در سازمان جهاد کشاورزی مازندران عنوان شد؛

همکاری دوجانبه کشاورزی و رفع نیازمندی‌های مازندران و هلند

 • همکاری دوجانبه کشاورزی و رفع نیازمندی‌های مازندران و هلند
 • همکاری دوجانبه کشاورزی و رفع نیازمندی‌های مازندران و هلند
 • همکاری دوجانبه کشاورزی و رفع نیازمندی‌های مازندران و هلند
 • همکاری دوجانبه کشاورزی و رفع نیازمندی‌های مازندران و هلند
 • همکاری دوجانبه کشاورزی و رفع نیازمندی‌های مازندران و هلند
 • همکاری دوجانبه کشاورزی و رفع نیازمندی‌های مازندران و هلند
 • همکاری دوجانبه کشاورزی و رفع نیازمندی‌های مازندران و هلند
 • همکاری دوجانبه کشاورزی و رفع نیازمندی‌های مازندران و هلند
 • همکاری دوجانبه کشاورزی و رفع نیازمندی‌های مازندران و هلند
 • همکاری دوجانبه کشاورزی و رفع نیازمندی‌های مازندران و هلند
 • همکاری دوجانبه کشاورزی و رفع نیازمندی‌های مازندران و هلند
 • همکاری دوجانبه کشاورزی و رفع نیازمندی‌های مازندران و هلند
 • همکاری دوجانبه کشاورزی و رفع نیازمندی‌های مازندران و هلند
 • همکاری دوجانبه کشاورزی و رفع نیازمندی‌های مازندران و هلند
 • همکاری دوجانبه کشاورزی و رفع نیازمندی‌های مازندران و هلند
 • همکاری دوجانبه کشاورزی و رفع نیازمندی‌های مازندران و هلند
 • همکاری دوجانبه کشاورزی و رفع نیازمندی‌های مازندران و هلند

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید