جزئیات خبر
5آبان 1397

16:05 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

دیدار صمیمی رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با همکاران مدیریت زراعت + تصاویر

  • دیدار صمیمی رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با همکاران مدیریت زراعت + تصاویر
  • دیدار صمیمی رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با همکاران مدیریت زراعت + تصاویر
  • دیدار صمیمی رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با همکاران مدیریت زراعت + تصاویر
  • دیدار صمیمی رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با همکاران مدیریت زراعت + تصاویر
  • دیدار صمیمی رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با همکاران مدیریت زراعت + تصاویر
  • دیدار صمیمی رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با همکاران مدیریت زراعت + تصاویر
  • دیدار صمیمی رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با همکاران مدیریت زراعت + تصاویر
  • دیدار صمیمی رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با همکاران مدیریت زراعت + تصاویر
  • دیدار صمیمی رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با همکاران مدیریت زراعت + تصاویر
  • دیدار صمیمی رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با همکاران مدیریت زراعت + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید