جزئیات خبر
6آبان 1397

08:12 - مشاور رییس سازمان و رییس اداره روابط عمومی سازمان خبر داد

برگزاری سومین کارگاه آموزشی مقابله با سرمازدگی و تنش های محیطی باغات+ تصاویر

 • برگزاری سومین کارگاه آموزشی مقابله با سرمازدگی و تنش های محیطی باغات+ تصاویر
 • برگزاری سومین کارگاه آموزشی مقابله با سرمازدگی و تنش های محیطی باغات+ تصاویر
 • برگزاری سومین کارگاه آموزشی مقابله با سرمازدگی و تنش های محیطی باغات+ تصاویر
 • برگزاری سومین کارگاه آموزشی مقابله با سرمازدگی و تنش های محیطی باغات+ تصاویر
 • برگزاری سومین کارگاه آموزشی مقابله با سرمازدگی و تنش های محیطی باغات+ تصاویر
 • برگزاری سومین کارگاه آموزشی مقابله با سرمازدگی و تنش های محیطی باغات+ تصاویر
 • برگزاری سومین کارگاه آموزشی مقابله با سرمازدگی و تنش های محیطی باغات+ تصاویر
 • برگزاری سومین کارگاه آموزشی مقابله با سرمازدگی و تنش های محیطی باغات+ تصاویر
 • برگزاری سومین کارگاه آموزشی مقابله با سرمازدگی و تنش های محیطی باغات+ تصاویر
 • برگزاری سومین کارگاه آموزشی مقابله با سرمازدگی و تنش های محیطی باغات+ تصاویر
 • برگزاری سومین کارگاه آموزشی مقابله با سرمازدگی و تنش های محیطی باغات+ تصاویر
 • برگزاری سومین کارگاه آموزشی مقابله با سرمازدگی و تنش های محیطی باغات+ تصاویر
 • برگزاری سومین کارگاه آموزشی مقابله با سرمازدگی و تنش های محیطی باغات+ تصاویر
 • برگزاری سومین کارگاه آموزشی مقابله با سرمازدگی و تنش های محیطی باغات+ تصاویر
 • برگزاری سومین کارگاه آموزشی مقابله با سرمازدگی و تنش های محیطی باغات+ تصاویر
 • برگزاری سومین کارگاه آموزشی مقابله با سرمازدگی و تنش های محیطی باغات+ تصاویر
 • برگزاری سومین کارگاه آموزشی مقابله با سرمازدگی و تنش های محیطی باغات+ تصاویر
 • برگزاری سومین کارگاه آموزشی مقابله با سرمازدگی و تنش های محیطی باغات+ تصاویر
 • برگزاری سومین کارگاه آموزشی مقابله با سرمازدگی و تنش های محیطی باغات+ تصاویر
 • برگزاری سومین کارگاه آموزشی مقابله با سرمازدگی و تنش های محیطی باغات+ تصاویر
 • برگزاری سومین کارگاه آموزشی مقابله با سرمازدگی و تنش های محیطی باغات+ تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید