جزئیات خبر
9آبان 1397

13:24 - مشاور رییس سازمان و رییس اداره روابط عمومی سازمان خبر داد

برگزاری جلسه راهبردهای افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی+ تصاویر

 • برگزاری جلسه راهبردهای افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی+ تصاویر
 • برگزاری جلسه راهبردهای افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی+ تصاویر
 • برگزاری جلسه راهبردهای افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی+ تصاویر
 • برگزاری جلسه راهبردهای افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی+ تصاویر
 • برگزاری جلسه راهبردهای افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی+ تصاویر
 • برگزاری جلسه راهبردهای افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی+ تصاویر
 • برگزاری جلسه راهبردهای افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی+ تصاویر
 • برگزاری جلسه راهبردهای افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی+ تصاویر
 • برگزاری جلسه راهبردهای افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی+ تصاویر
 • برگزاری جلسه راهبردهای افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی+ تصاویر
 • برگزاری جلسه راهبردهای افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی+ تصاویر
 • برگزاری جلسه راهبردهای افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی+ تصاویر
 • برگزاری جلسه راهبردهای افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی+ تصاویر
 • برگزاری جلسه راهبردهای افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی+ تصاویر
 • برگزاری جلسه راهبردهای افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی+ تصاویر
 • برگزاری جلسه راهبردهای افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی+ تصاویر
 • برگزاری جلسه راهبردهای افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی+ تصاویر
 • برگزاری جلسه راهبردهای افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی+ تصاویر
 • برگزاری جلسه راهبردهای افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی+ تصاویر
 • برگزاری جلسه راهبردهای افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی+ تصاویر
 • برگزاری جلسه راهبردهای افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی+ تصاویر
 • برگزاری جلسه راهبردهای افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی+ تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید