جزئیات خبر
21آبان 1397

13:20 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد:

اجرای طرحهای کشت نشایی و pvs کلزا / pvs و pnt گندم آبی و دیم در گلوگاه

اجرای طرحهای کشت نشایی و pvs  کلزا / pvs  و  pnt گندم آبی و دیم در گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید