جزئیات خبر
30آبان 1397

11:30 - مشاور رییس سازمان و رئیس اداره روابط عمومی سازمان خبر داد

برگزاری جلسه مشترک جهاد کشاورزی و کمیته امداد برای اجرای تفاهمنامه مشترک توسعه نوغانداری+تصاویر

 • برگزاری جلسه مشترک جهاد کشاورزی و کمیته امداد برای اجرای تفاهمنامه مشترک توسعه نوغانداری+تصاویر
 • برگزاری جلسه مشترک جهاد کشاورزی و کمیته امداد برای اجرای تفاهمنامه مشترک توسعه نوغانداری+تصاویر
 • برگزاری جلسه مشترک جهاد کشاورزی و کمیته امداد برای اجرای تفاهمنامه مشترک توسعه نوغانداری+تصاویر
 • برگزاری جلسه مشترک جهاد کشاورزی و کمیته امداد برای اجرای تفاهمنامه مشترک توسعه نوغانداری+تصاویر
 • برگزاری جلسه مشترک جهاد کشاورزی و کمیته امداد برای اجرای تفاهمنامه مشترک توسعه نوغانداری+تصاویر
 • برگزاری جلسه مشترک جهاد کشاورزی و کمیته امداد برای اجرای تفاهمنامه مشترک توسعه نوغانداری+تصاویر
 • برگزاری جلسه مشترک جهاد کشاورزی و کمیته امداد برای اجرای تفاهمنامه مشترک توسعه نوغانداری+تصاویر
 • برگزاری جلسه مشترک جهاد کشاورزی و کمیته امداد برای اجرای تفاهمنامه مشترک توسعه نوغانداری+تصاویر
 • برگزاری جلسه مشترک جهاد کشاورزی و کمیته امداد برای اجرای تفاهمنامه مشترک توسعه نوغانداری+تصاویر
 • برگزاری جلسه مشترک جهاد کشاورزی و کمیته امداد برای اجرای تفاهمنامه مشترک توسعه نوغانداری+تصاویر
 • برگزاری جلسه مشترک جهاد کشاورزی و کمیته امداد برای اجرای تفاهمنامه مشترک توسعه نوغانداری+تصاویر
 • برگزاری جلسه مشترک جهاد کشاورزی و کمیته امداد برای اجرای تفاهمنامه مشترک توسعه نوغانداری+تصاویر
 • برگزاری جلسه مشترک جهاد کشاورزی و کمیته امداد برای اجرای تفاهمنامه مشترک توسعه نوغانداری+تصاویر
 • برگزاری جلسه مشترک جهاد کشاورزی و کمیته امداد برای اجرای تفاهمنامه مشترک توسعه نوغانداری+تصاویر
 • برگزاری جلسه مشترک جهاد کشاورزی و کمیته امداد برای اجرای تفاهمنامه مشترک توسعه نوغانداری+تصاویر
 • برگزاری جلسه مشترک جهاد کشاورزی و کمیته امداد برای اجرای تفاهمنامه مشترک توسعه نوغانداری+تصاویر
 • برگزاری جلسه مشترک جهاد کشاورزی و کمیته امداد برای اجرای تفاهمنامه مشترک توسعه نوغانداری+تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید