جزئیات خبر
8آذر 1397

12:42 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد:

اولین کشت نشایی کلزا بصورت مکانیزه در شرق استان مازندران در گلوگاه

 • اولین کشت نشایی کلزا بصورت مکانیزه در شرق استان مازندران در گلوگاه
 • اولین کشت نشایی کلزا بصورت مکانیزه در شرق استان مازندران در گلوگاه
 • اولین کشت نشایی کلزا بصورت مکانیزه در شرق استان مازندران در گلوگاه
 • اولین کشت نشایی کلزا بصورت مکانیزه در شرق استان مازندران در گلوگاه
 • اولین کشت نشایی کلزا بصورت مکانیزه در شرق استان مازندران در گلوگاه
 • اولین کشت نشایی کلزا بصورت مکانیزه در شرق استان مازندران در گلوگاه
 • اولین کشت نشایی کلزا بصورت مکانیزه در شرق استان مازندران در گلوگاه
 • اولین کشت نشایی کلزا بصورت مکانیزه در شرق استان مازندران در گلوگاه
 • اولین کشت نشایی کلزا بصورت مکانیزه در شرق استان مازندران در گلوگاه
 • اولین کشت نشایی کلزا بصورت مکانیزه در شرق استان مازندران در گلوگاه
 • اولین کشت نشایی کلزا بصورت مکانیزه در شرق استان مازندران در گلوگاه
 • اولین کشت نشایی کلزا بصورت مکانیزه در شرق استان مازندران در گلوگاه
 • اولین کشت نشایی کلزا بصورت مکانیزه در شرق استان مازندران در گلوگاه
 • اولین کشت نشایی کلزا بصورت مکانیزه در شرق استان مازندران در گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید