جزئیات خبر
2دی 1397

11:42 - برگزاری جلسه شورای نظارت ماده 33

جلسه شورای هیات نظارت ماده 33 بررسی طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی مازندران برگزار گردید.

 • جلسه شورای هیات نظارت ماده 33 بررسی طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی مازندران برگزار گردید.
 • جلسه شورای هیات نظارت ماده 33 بررسی طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی مازندران برگزار گردید.
 • جلسه شورای هیات نظارت ماده 33 بررسی طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی مازندران برگزار گردید.
 • جلسه شورای هیات نظارت ماده 33 بررسی طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی مازندران برگزار گردید.
 • جلسه شورای هیات نظارت ماده 33 بررسی طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی مازندران برگزار گردید.
 • جلسه شورای هیات نظارت ماده 33 بررسی طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی مازندران برگزار گردید.

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید