جزئیات خبر
26فروردین 1398

09:20 - مشاور رییس و مدیر روابط عمومی سازمان:

اولین جلسه کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی در سال 98 برگزار شد+ تصاویر

 • اولین جلسه کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی در سال 98 برگزار شد+ تصاویر
 • اولین جلسه کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی در سال 98 برگزار شد+ تصاویر
 • اولین جلسه کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی در سال 98 برگزار شد+ تصاویر
 • اولین جلسه کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی در سال 98 برگزار شد+ تصاویر
 • اولین جلسه کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی در سال 98 برگزار شد+ تصاویر
 • اولین جلسه کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی در سال 98 برگزار شد+ تصاویر
 • اولین جلسه کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی در سال 98 برگزار شد+ تصاویر
 • اولین جلسه کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی در سال 98 برگزار شد+ تصاویر
 • اولین جلسه کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی در سال 98 برگزار شد+ تصاویر
 • اولین جلسه کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی در سال 98 برگزار شد+ تصاویر
 • اولین جلسه کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی در سال 98 برگزار شد+ تصاویر
 • اولین جلسه کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی در سال 98 برگزار شد+ تصاویر
 • اولین جلسه کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی در سال 98 برگزار شد+ تصاویر
 • اولین جلسه کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی در سال 98 برگزار شد+ تصاویر
 • اولین جلسه کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی در سال 98 برگزار شد+ تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید