تصاویر کلاس های آموزشی ترویج :
سایت الگویی پرورش توت فرنگی ویژه زنان روستایی
کلاس آموزشی سبزی و صیفی ویژه زنان روستایی
سایت الگویی برنج
سیلندر گذاری در مزارع