تصاویر کلاس های آموزشی ترویج :
سایت الگویی پرورش توت فرنگی ویژه زنان روستایی

سایت الگویی پرورش توت فرنگی ویژه زنان روستایی

کلاس آموزشی سبزی و صیفی ویژه زنان روستایی

کلاس آموزشی سبزی و صیفی ویژه زنان روستایی

سایت الگویی برنج

سایت الگویی برنج

سیلندر گذاری در مزارع

سیلندر گذاری در مزارع