تصاویر بازیدرئیس مرکز جهاد کشاورزی ملکار و کارشناسان جهاد کشاورزی از باغات خسارت دیده ناشی از برف آذر 95 :