تصاویر خسارت برف به باغات روستای انارور-شهرستان نوشهر- آذر 95 :