تصاویر خسارت برف به باغات روستای انارور-شهرستان نوشهر- مهر 95