تصاویر خسارت برف به بخش گل و گیاهان زینتی(گلخانه)- شهرستان نوشهر - آذر 95 :