تصاویر تخریب انبار کشاورزی در اثر ریزش برف -شهرستان نوشهر- مهر 95