تصاویر تخریب انبار کشاورزی در اثر ریزش برف -شهرستان نوشهر- آذر 95 :