تصاویر برگزاری ششمین جلسه میز خدمت مشترک تسهیلات مکانیزاسیون فی مابین جهاد و بانک کشاورزی با حضور متقاضیان :