تصاویر بازدید ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی و مدیر محترم امور اراضی از کلاردشت :