تصاویر فنی زیربنایی :
استخر ذخیره آب روستای اریم
استخر ذخیره آب روستای اریم
استخر ذخیره آب روستای اریم
استخر ذخیره آب روستای اریم
استخر ذخیره آب روستای اریم
استخر ذخیره آب روستای اریم