تصاویر تجلیل از مهندس حرمت االله وجدی پور بعنوان کارمند نمونه :