تصاویر افتتاح و بهره برداری تجهیز و نوسازی زمینهای شالیزاری روستای کرچنگ شهرستان قائم شهر با حضور معاون فرماندار و بخشدار و دیگر مسولین شهرستانی با اعتبار یک میلیارد و 65 میلیون ریال به مناسبت هفته دولت :

افتتاح و بهره برداری تجهیز و نوسازی زمینهای شالیزاری روستای کرچنگ شهرستان قائم شهر با حضور معاون فرماندار و بخشدار و دیگر مسولین شهرستانی با اعتبار یک میلیارد و 65 میلیون ریال به مناسبت هفته دولت🖕🖕🖕🖕

افتتاح و بهره برداری تجهیز و نوسازی زمینهای شالیزاری روستای کرچنگ شهرستان قائم شهر با حضور معاون فرماندار و بخشدار و دیگر مسولین شهرستانی با اعتبار یک میلیارد و 65 میلیون ریال به مناسبت هفته دولت🖕🖕🖕🖕