تصاویر بازدید از فعالیت های صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی که با دریافت تهسیلات از صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی زنان شهرستان قائمشهر مشغول بکارند :
بازدید از فعالیت های صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی که با دریافت تهسیلات از صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی زنان شهرستان قائمشهر مشغول بکارند