تصاویر کارگاه آموزشی کاشت سبزی و صیفی پاییزه در سالن ترویج شهید گویا :