• معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی

    معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی

    سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

سال ۱۳۹۶ : اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال

اخبار

اخبار