*** از رسول خدا سوال شد کدام مال بهتر است؟ فرمود: زراعتی که صاحبش آن را بکارد و به عمل آورد و حقش (زکاتش) را در روز درو بپردازد. پیامبر اکرم (ص)

اخبار

اخبار