*** بخیل ترین مردم کسی است که مال خویش را از خود دریغ دارد و برای وارثانش بگذارد.*** امام علی ( ع) :

اخبار

اخبار