از پیامبر بزرگوار اسلام (ص)پرسیدند: بهترین ثروت کدام است؟ حضرت فرمود: «زرع زرعه صاحبه و اصلحه و ادی حقه یوم حصاده» زراعتی که با دست کشاورزش کشت شده و با مراقبتهایش به بار نشسته و هنگام برداشت، حقوق واجبش را پرداخت کرده است.

اخبار

اخبار