الامام الصادق علیه السلام : کشاورزی، بهترین کارها و حلال ترین شغل هاست. / قضاي الهي خاك و آب را مجراي ارتزاق انسان‌ها قرار داده و مردم موظفند سينه خاك را بشكافند، بذر خود را در آن بيفشانند، به روزي خداداد دست يابند و به حيات خويش ادامه دهند.

اخبار

اخبار