پیامبر اکرم (ص ) : *آسايش آدمي، در زنداني كردن زبان است.

اخبار

اخبار