*****علم و دانش بهترین یاد بود برای انتقال به دیگران است،ادب زیباترین نیکی ها است و فکر و اندیشه آئینه صاف و تزیین کننده اعمال و برنامه ها است (امام هادی)*******بزرگترین نادانی ها برای بشر عدم شناخت خود است .(علی ابن ابیطالب)******

اخبار

اخبار