•  معاونت توسعه مدیریت ومنابع عهده دارتوسعه کیفیت ،کمیت درتمام ابعاد رسالت و وظایف سازمان جهادکشاورزی

    معاونت توسعه مدیریت ومنابع عهده دارتوسعه کیفیت ،کمیت درتمام ابعاد رسالت و وظایف سازمان جهادکشاورزی

معاونت توسعه مدیریت و منابع پیشگام در جهت توسعه و اعتلای سطح عملکرد سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بکارگیری مناسب ترین رویکردها ، روش ها ، نظام ها و ابزار مدیریتی معاونت توسعه مدیریت و منابع عهده دار توسعه کیفیت ، کمیت ، رضایت مندی در تمام ابعاد رسالت و وظایف سازمان جهاد کشاورزی معاونت توسعه مدیریت و منابع تامین کننده منابع مالی ،فیزیکی و اطلاعاتی در جهت توسعه کمی و کیفی خدمات

اخبار

اخبار