خدمات

اخبار

حمايت از بهينه سازي مصرف سوخت در واحدهاي مرغداري  13021184104
تخصيص سهميه سوخت  13021184103
ارائه معرفي نامه براي دريافت تسهيلات و اعتبارات در اجراي طرح هاي حوزه امور باغباني  13021186107
تعيين نياز آبي محصولات باغي و زراعي  13021190108
برگزاري دوره ها و کارگاههاي آموزشي بهره برداران باغباني کشور  13021186106
آموزش و نظارت برفعاليت مأمورين شبکه تلقيح مصنوعي  13021184100
صدور مجوزها و پروانه هاي صنايع تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي -بازنگری  13021193000
ساماندهي اجراي طرح زهکشي زيرزميني  13021190107
تائیديه معرفي نامه طرح هاي اولويت دار توليدي حوزه باغباني به صندوق توسعه ملي براي دريافت تسهيلات  13021186105
حمايت و تشويق توليدکنندگان حوزه باغباني براي بيمه کردن محصولات، تجهيزات و اماکن توليدي  13021186104